سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی معظمی گودرزی – مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت آساد صنعت
غلامرضا چگینی – پژوهشگر در واحد تحقیق و توسعه شرکت آساد صنعت

چکیده:

موضـــوع پـــروژه حاضـــر عبـــارت ا ســـت از طراحـــی یـــک سیســـتم رکـــابزنی متناســـب بـــا آنـــاتومی انســـان . طـــرح مـــذکور در واقـــع یـــک نمونـــه بهینـــه ســـازی شـــده از سیســـتمهای معمـــولی تولیـــد انـــرژی مکـــانیکی بـــه روش رکـــابزدن مـــی باشـــد . در ایـــن طـــرح بـــرای انتقـــال انـــرژی از محـــور رکـــاب بـــه زنجیـــر از یـــک چـــرخ زنجیـــر بیضـــی شـــکل اســـتفاده شـــده اســـت . بـــا توجـــه بـــه ویژگیهـــای چـــرخ زنجیــــر جدیــــد، سیســــتم رکــــابزنی کــــه از آن اســــتفاده مــــی کنــــد مــــی توانــــد نوســــانات متنــــاوب
گشـــتاور وارده بـــر محـــور رکـــاب را تعـــدیل کنـــد . بنـــا بـــر ایـــن رونـــد شـــتابگیری در دوچرخـــه ای کـــه از این سیستم انتقال نیرو استفاده میکند تقریبا بدون نوسان خواهد بود