سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشجوی دکتری سازه های آبی دانش
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
حسین محمدولی سامانی – استاد گروه عمران دانشگاه شهید چمران
هوشنگ حسونی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه بر روی تلاقی رودخانه ها مورد توجه بسیاری از مهندسان هیدرولیک، رسوب و حتی محیط زیست قرار گرفته است.محل تلاقی یکی از اجزاء مهم مورفولوژی سیستم های رودخانه ای و زهکشی می باشد که در آن به علت ورود جریان از شاخه فرعی به کانال اصلی، تغییرات سریع در سرعت و دبی جریان، دبی رسوبف شدت آشفتگی و نهایتا مورفولوژی بستر اتفاق می افتد. مهمترین مشخصه مورد توجه در تلاقی رودخانه ها و کانال های روباز ابعاد ناحیه جداشدگی جریان می باشد. این ناحیه بلافاصله بعد از گوشه پایینی محل تلاقی در حین ورود جریان از شاخه فرعی به کانال اصلی به وجود می آید. در این مقاله روش جدیدی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی با زوایای اتصال مختلف ارائه شده است. شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده از نوع پرسپترونچندلایه با قانون یادگیری پس از انتشار و تکنیک حداقل مربعات خطا بوده که طول و حد اکثر پهنای بی بعد شده ناحیه جداشدگی جریان را با ایجاد نگاشتی غیر خطی بین پارامترهای موثر برآن از قبیل نسبت دبی شاخه فرعی به دلی کل جریان نسبت پهنای شاخه فرعی به شاخه اصلی، زاویه اتصال (تتا) و همچنین عدد فرودجریان در کانال پایین دست تلاقی تعیین می نمتید. به منظور استفاده از شبکه عصبی مصنوعیتعداد۱۱۱ الگو با اندازه گیری در آزماشگاه فراهم گردیده است. مقایسه های آماری نتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی راروابط تجربی موجود نشان داد که شبکهعصبی مصنوعی قادر است با دقت بالاتری ابعاد ناحیه جداشدگی جریان را تعیین نماید.