سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مستخدمین حسینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدرضا قاسمی – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده:

با توجه به اهمیت بحث بهینه یابی سازه های فضاکار مبتنی بر نظریه قابلیت اعتماد در این تحقیق به این روش بهینه یابی پرداخته شده. و جهت بررسی بیشتر، مقادیر بهینه وزن سازه های فضاکار را در دوحالت قیود یقین اندیشانه و قیود احتمال اندیشانه در قالب مثالهای مختلف محاسبه و بایکدیگر مقایسه نماییم. با توجه به اینکه حالت یقین اندیشانه نوع خاصی از حالت احتمال اندیشانه است، در این تحقیق بهینه یابی وزن درحالت یقین اندیشانه را یکبار با قیود یقین اندیشانه محاسبه نموده و یکبار هم با قیود احتمال اندیشانه چنان محاسبه می نماییم که مقادیر احتمال خرابی مجاز و ضرایب پراکندگی بسیار ناچیز درنظرگرفته شوند و سپس نتایج را بایکدیگر مقایسه می نماییم. با توجه به اهمیت بحث لاغری در اعضاء سازه فضاکار، در این تحقیق برای نخستین بار، از شعاع ژیراسیون و لاغری در فرآیند بهینه سازی سازه فضاکار به عنوان متغیر احتمال اندیشانه استفاده نموده و اثرات آن در فرآیند بهینه یابی وزن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات موجود در بهینه سازی این سازهها همگرایی موضعی آنهاست وکاربرد روشهای ریاضی با توجه به احتمال زیاد متوقف شدن عملیات در بهینه محلی ، در بهینه سازی این سازه ها مطلوب نمی باشد. الگوریتم وراثتی که یکی از روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت است ، بر این مشکل فائق آمده است , بنابراین در این تحقیق , از الگوریتم وراثتی, جهت بهینه یابی استفاده گردیده است. تحقیق اخیر نشان می دهد اگر بهینه یابی احتمال اندیشانه را با میل دادن احتمال خرابی مجاز و ضرایب پراکندگی به سمت صفر به بهینه یابی یقین اندیشانه تبدیل نماییم، باتوجه به اینکه یک عامل وزن را کاهش و دیگری آنرا افزایش می دهد بنابراین یکی از اثر دیگری کاسته و نهایتاً وزن بهینه در مقدار مشخصی همگرا خواهد شد و چنانچه فرآیند بهینه یابی را مستقیماً با قیود یقین اندیشانه انجام دهیم، نتایج اختلاف نسبتاً کمی با حالت قبل خواهد داشت با این تفاوت که در فرآیند بهینه یابی همگرایی سریعتر رخ خواهد داد. در بهینه یابی یقین اندیشانه مقدار مشخصی برای وزن بهینه بدست می آید ولی در حالت احتمال اندیشانه اگر ضرایب پراکندگی بار و تنش تسلیم کوچک اختیار شوند وزن بهینه نیز مقداری کوچک و اگر مقادیر بزرگ درنظرگرفته شوند، وزن بهینه نیز مقدار بزرگی حاصل می گردد.