سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اورنگ فرزانه – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
امیر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان قیر بهینه در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی بازیافت شده با استفاده از کف قیر میباشد. در ابتدا پروسه تولید کف قیر آزمایشگاهی بوسیله تغییر درصد آب و قیر تعیین میگردد، درصد آب ۳%و نیز دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد برای ایجاد خصوصیات بهینه بر حسب ضریب انبساط و نیمه عمر، تحت فشار هوای ۷۰۰ کیلو پاسکال و فشار آب ۰۰ کیلو پاسکال اتخاذ گردید. سپس طرح اختلاط با استفاده از آزمایش مدول برجهندگی و استحکام مارشال برای ۳۶ نمونه با مقادیر مختلف قیر و سیمان و با دو نوع دانهبندی و دوحالت تراکم انجام شده و تاثیر پارامترهای مذکور بر روی مدول برجهندگی و استحکام مارشال نمونهها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حداکثر مدول برجهندگی واستحکام مارشال نمونهها در درصد قیر ۲% بدست آمد.