سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکترای مهندسی عمران و معاون
حسین کوثری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنام هریزی حمل ونقل

چکیده:

تراورس یکی از مهمترین اجزای روسازی خط وط راه آهن م ی باشد و انواع گوناگونی دارند . در شبکه را ه آهن ایران تراورسهای چوبی، فلزی، بتنی منوبلوک و بتنی د ی بلوک بکار رفته است که از این میان تراورس بتنی پی ش تنیده منوبلوک بعلت طول عمر بیشتر ، هزینه تول ید کمتر و سایر مزایای آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه را هآهنهای دنیا بعلت هزینه های بالای تعویض تراورس بتنی مع یوب و شکسته شده به روش سنتی، بدنبال استفاده از سیست مهای نوینی می باشند که بتواند با هزینه های کمتر نسبت به ترمیم و یا تعویض تراورسها اقدام نمایند . دراین مقاله ابتدا به بررسی ساختار فعلی تعمیر و نگهداری و تعویض تراورس های بتنی معیوب پرداخته و در ادامه به ارائه راهکارهای نوین که می تواند باعث کاهش هزینه، تعویض سریعتر و ارزانتر تراورسها و نیز ترمیم در جای آنها گردد، پرداخته می شود.