سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان فرجی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، اصفهان، دانشگاه اصفه
مسعود بهشتی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله به شبی هسازی تجهیزات اصلی فرایند تولید مالئی کانیدرید از نرمال بوتان پرداخته شده است. در ادامه نتایج حاصل از شبی هساز با اطلاعات صنعتی مقایسه گردیده است. نتایج این مقایسه بیانگر تطابق مناسب خروجی شبی هساز با داد ههای صنعتی در اکثر موارد است، که این امر نشاندهنده دقت و صحت شبی هسازی این فرایند م یباشد. در ادامه بهمنظور بهینه کردن میزان محصول، پارامترهای عملیاتی شامل دما و فشار راکتور و ترکیب درصد جریان خوراک ورودی به راکتور و همچنین محل سینی خوراک و میزان جریان برگشتی به برج جداساز در فرآیند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت مقادیر پارامترهای بهینه بدست آمده ، گزارش شده است.