سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمداسماعیل جلالی – دانشجوی دکترای مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
مجید عطایی پور – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته

چکیده:

در میان الگوریتمهای دو بعدی ای که تا کنون برای تعیین محدوده بهینه معدنکاری روباز ارائه شده است، الگوریتم برنام هریزی پویا بدلیل بهره مندی از یک پشتوانه ریاضی غنی و ارائه تضمین در
تعیین محدوده بهینه معدنکاری دارای مقبولیت و اعتبار بیشتری است. با کاربرد این الگوریتم م یتوان محدوده بهینه معدنکاری روباز را با شیب های ۱:۱ و یا بیش از آن مثلاً ۲:۱ یا ۳:۱ (بر
حسب ابعاد بلوک ها)، در مد لهای اقتصادی دو بعدی تعیین نمود. اما گاهی شرایط ژئومکانیکی توده سنگ در تمام یا بخ شهایی از معدن به گون های است که حتی شیب ۱:۱ نیز تامین کننده پایداری
دیواره نهایی معدن نم یباشد. در این شرایط الگوریتم برنام هریزی پویا نمی تواند راه حلی برای تعیین محدوده بهینه معدنکاری روباز با شیب کمتر از ۱:۱ ارائه دهد و ضرورتاً باید ساختار ابعادی مدل
بلوکی و ابعاد بلوک ها به نحو مناسبی تغییر یابد. در این مقاله الگوریتم جدیدی بر پایه الگوریتم برنام هریزی پویا ارائه شده است که با استفاده از آن می توان محدوده بهینه معدنکاری را برای
شی بهای کمتر از ۱:۱ مثلاً شیب ۱:۲ تعیین نمود. در الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله، با ساخت مد لها ی اقتصادی میانی و نهایی، محدودیت حداکثر شیب دیواره معدن بدون ایجاد تغییر در ابعاد بلو کهای مدل اقتصادی اولیه، به مدل اقتصادی نهایی منتقل و الگوریتم مورد نظر برای یافتن محدوده بهینه معدنکاری بر روی آن اجرا می شود.