سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره روشنی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ابوالفضل ذاکریان – در این عضو هیئت علمی دانشکده ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

صدا یکی از مهم‌ترین تهدیدات جامعه صنعتی امروز می‌باشد و مهم‌ترین اثر آن بر روی سیستم شنوایی است. شایع‌ترین مشکل ناشی از صدا NIHL با کاهش شنوایی ناشی از صدا می‌باشد. در کارخانه مگاموتور نیز عمدتاً در سالن مونتاژ مشکل صدا وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد کارگران در این سالن دچار درجاتی از NIHL شده باشند. بر این اساس مطالعه با هدف بررسی افت سطح آسان شنوایی در فرکانس‌های مختلف و عوامل مؤثر بر آن در این کارخانه انجام شده است. این بررسی یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع Cross Sectional می‌باشد که ۸۰ از کارگران به طور تصادفی انتخاب شده از نظر شنوایی سنجید با استفاده از دستگاه ادیومتری مورد معاینه قرار گرفته و سپس معاینه کلینیکی گوش بر روی آن‌ها انجام شد. پرونده بهداشتی افراد نیز مطالعه شد . در کلیه ایستگاه‌های کاری و افرادی نیز Leq و میزان دوز صدا محاسبه شد . در تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss نتایج حاصل از آزمون آماری تکیه ۳۰ و نشان داد که بین سن، سابقه کار، سطح تحصیلات، سابقه کار قبلی در صنایع پر صدا با افت سطح آستانه شنوایی رابطه معنی‌داری وجود دارد . ( ۰٫۰۵ >p ) همچنین میانگین دوز دریافتی صدا برابر با ۷۱۶٫۸۸ در صد و میانگین Leq dB 88.36 به دست آمد و بیش از ۷۵% از افراد با دوز صدا و Leq بیش از حد مجاز مواجهه داشتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که متغیرهای ذکرشده از عوامل مؤثر و مهم در افت شنوایی می‌باشند. لذا برای پیشگیری و یا جبران NIHL تدوین و اجرای برنامه حفاظت از شنوایی HCP ضروری می‌باشد.