سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستم ها، دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه
محمود عارفیان –

چکیده:

ارزیابی مصرف سوخت و آلاینده های خودروها با استفاده از شبیه سازی عملکرد خودرو بر اساس سیکل رانندگی انجام می شود. از طرف دیگر هرگونه تست استاندارد خودرو به همراه یک سیکل تست تدوین میشود. لذا به دست آوردن سیکل رانندگی یک گام اساسی در تدوین استاندارد ملی آلاینده ها ی خودروها میباشد. در این مقاله، کاربرد زنجیره مارکوف و آنالیزگذار در بدست آوردن اولین سیکل رانندگی اتوبوسهای شهر تهران ارائه شده است. ابتدااستفاده از GPS در اندازه گیری و داده برداری از حرکت اتوبوسها در سطح شهر تهران تشریح شده و آنگاه به معرفی روشهای تحلیلی به منظور استخراج سیکل رانندگی از داده ها پرداخته شده است. در این تحلیل ها از آزمون مربع کای برای تطبیق میکروتریپها با داده های اندازه گیری و از زنجیره مارکوف به منظور بهبود توالی بین میکروترپها استفاده شده است. در پایان با انجام شبیه سازی مصرف سوخت و آلاینده ها ، نتایج حاصل از سیکل رانندگی تهران با سایر سیکل های رانندگی دنیا مورد مقایسه قرار گرفته است.