سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی معموری – مدرس و مدیر بخش شیمی فیزیک مجتمع آموزس عالی جهاد کشاورزی خراسان
هوشنگ خوشدل – کارشناس و مسئول آزمایشگاه شیمی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان
محمد ابراهیمی – کارشناس و مسئول آزمایشگاه تغذیه دام مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خرا

چکیده:

بخش اعظم زمینهای کشاورزی کشورمان و به خصوص خراسان دارای phقلیایی و فقر مواد آلی میباشند به طوریکه از میانگین نتیجه حدود ۱۳۰۰ نمونه خاک آنالیزشد در بخشهای مختلفدر استان خراسانتوسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی (جدول ۱)مشخص میشود که ۱۰۰%خاکها دارای phقلیایی بوده و میزان مواد آلی کمتر از ۷٫/%میباشد که از حد استانداردا-۱/۵% پایینتر میباشدبنابر این اکثر متخصصان امر کشاورزیتوصیه بر استفاده از گوگرد را به منظور کاهش قلیایی خاک داشته اند البته چون گوگرئ بایستی تبدیل به یون سولفات شود تا جذب خاک شود در نتیجه استفاده مستقیم ن چندان کارایی ندارد .در این پروژه سعی شدهبا استفاده از کود کمپوست و سایر افزودنی هابه خصوص گوگرد محصول گرانوله کود فوق تهیه شود.با این اعمال محصول جدیدی از کود کمپوست به بازار عرضه مسود و همچنین از نظر ارزش غذایی برای گیاهنیز غنی میشود.با افزودن کود گرانولهفوق به زمین کشاورزی ضمن کاهش ph خاک که منجر به جذب فلزات کمیاب در این ph میشود.موار آلی خاک نیز تا حد زیادی تامین میشود همچنین تلاش شده تا با افزودنی های مختلف و شرایط متفاوت محصول گرانوله با کیفیت عالی از نظر یافت و شکل ظاهری و آنالیز شیمیایی و به خصوص نسبتcn تولید شود