سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی – دانشگاه تهران
پرستو هدایت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی، گروه مهندسی متالورژی و مواد دان

چکیده:

پوششهای سرامیکی در زمینه حفاظت فلزات و آلیاژها در برابر اکسیداسیون دارای کاربرد گسترده ای می باشند. یکی از مهمترین ترکیبات سرامیکی که بعنوان پوشش سد حرارتی بکار گرفته می شود ترکیب YSZ یا زیر کونیایی است که با یتریا تثبیت شده دراین تحقیق سعی شدهپوشش مزبور با استفاده از روش الکتروشیمیائی ایجاد گردد. در ترسیب این پوشش توسط روش الکتروشیمیائی نوعی اماده سازی سطحی بکار گرفته شده است که در آن سطح تحت یک فرایند پوشش دهی تبدیلی قرار می گیرد. چنین پوشش تبدیلی، بواسطه دارا بودن مورفولوژی خاص وسطحی حفره دار، منجر به بهبود چسبندگی لایه سرامیکی به زمین خواهد شد. دراخرین مرحله نیز طی یک فرایند حرارت دهی ، پوشش آمورفمتبلور شده و بهمیزان چسبندگی افزوده میگردد. از مزایای کاربرد روش الکتروشیمیائی می توان به هزینه کم و امکان ترسیب آسان پوشش با ترکیب مورد نظر اشاره نمود. در تحقیق انجام گرفته اثر PH، زمان و جریان روی ترسیب پوشش بررسی شد و ترکیب پوشش با استفاده از روشهای XRD , PIXE مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده گردید که برای حصول یک پوشش مناسب نیاز به یک PH بهینه است، با افزایش زمان به وزن پوشش اضافه میگردد و همچنین می توان با تغییر ترکیب حمام، پوششی با ترکیب مورد نظر ایجاد نمود.