مقاله به كارگيري خوشه بندي فازي در ريز آرايه DNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: به كارگيري خوشه بندي فازي در ريز آرايه DNA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزآرايه DNA
مقاله بيان ژن
مقاله خوشه بندي کلاسيک
مقاله خوشه بندي فازي
مقاله سرطان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فناوري ريزآرايه براي بررسي همزمان بيان هزاران ژن در بازه وسيعي از ژنوميك، نظير شناسايي ژنها، اكتشاف داروها و تشخيص هاي كلينيكي مورد استفاده قرار گرفته است. آزمايشهايي كه بر اساس فناوري ريزآرايه انجام مي شوند حجم بسيار زيادي از داده ها را فراهم مي كنند كه در مطالعات بيولوژيك بي نظير بوده است. نرمال سازي، خوشه بندي، طبقه بندي و … از جمله روشهاي مورد استفاده در تحليل آماري اين نوع داده هاست. هدف اين مقاله بررسي نحوه به كارگيري روش خوشه بندي فازي در داده هاي ريزآرايه DNA است.
مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي انجام شده و داده هاي بيان ژني سرطان خون گلوب و همكاران (۱۹۹۹) كه بر اساس روش آرايه اليگونوكلئوتيد توليد شده و از طريق اينترنت در اختيار عموم قرار دارد، با استفاده از روش آماري خوشه بندي فازي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. خوشه بندي داده هاي ريزآرايه به صورت خيلي محدود و گرايش بيشتر به سمت خوشه بندي كلاسيك در ايران صورت پذيرفته است و اين مقاله شروعي در خوشه بندي فازي داده هاي ريزآرايه به شمار مي آيد. مجموعه داده ها شامل ۲۰ بيمار مبتلا به سرطان خون لنفوئيدي حاد (ALL)  و ۱۴ بيمار مبتلا به سرطان خون ميلوئيدي حاد(AML)  است. كارايي روش خوشه بندي فازي با توجه به گروه بندي واقعي نمونه ها(ALL و AML) مورد ارزيابي قرار گرفت. نرم افزار R براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ويژگي روش خوشه بندي فازي در تشخيص افراد AML، %۹۰ و حساسيت آن %۹۳ و صحت آن ۹۱% به دست آمد كه نشان دهنده عملكرد خوب اين روش است. نمونه سي و يكم كه بر اساس يافته هاي باليني در گروه AML  قرار دارد در گروه ALL قرار گرفت، همچنين نمونه هاي دوم و هفدهم كه بر اساس يافته هاي باليني در گروه ALL قرار دارد طبق نتايج در گروه AML قرار گرفتند كه از نظر باليني مي توانند قابل توجه باشند.
نتيجه گيري: خوشه بندي فازي اطلاعات نسبتا قابل قبولي درباره ساختار داده ها فراهم مي كند كه با توجه به انطباق نتايج اين روش با گروه بندي واقعي داده ها، از اين روش آماري مي توان در مواردي كه اطلاع دقيقي درباره گروه بندي واقعي داده ها در دست نيست، استفاده كرد. به علاوه با بررسي نتايج خوشه بندي ممكن است زير گروه هايي از نمونه ها را به نحوي متمايز كرد كه براي انطباق آن با يافته هاي باليني، پژوهشهاي آزمايشگاهي يا باليني جديدي لازم باشد.