سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر فرخ پیام – شرکت پژوهنده نیرو
بهزاد میرزاییان دهکردی – گروه الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان
مهدی معلم – شرکت پژوهنده نیرو، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پدیده های کوتاه مدت ولتاژ نظیر کمبود، بیشبود و قطعی های لحظه ای از مهمترین مشکلات کیفیت توان د ر شـبکه قـدرت می باشد که ضرر و زیان آن در بخش صنعت و تجاری بسیار زیاد می باشد . بدین جهت، اهمیت تشـخیص و تعیـین جهـت این پدیده ها در مبحث کیفیت توان مورد تحقیـق بسـیار مـی باشد . در این مقاله یـک سیسـتم هوشـمند بمنظـور تشـخیص جهت پدیده های کوتاه مدت ولتاژ در شبکه قدرت ارا ئه مـی گردد . در سیستم پیشنهادی مشخصه منحنی ولتاژ – جریان بـه منظور تعیین جهت اختلال کوتاه مـدت ولتـاژ کـه بـر اسـاس تست های آزمایشگاهی و شبیه سـازی هـای متعـدد انتخـاب شده است ارائه می شـود . تسـت هـای آزمایشـگاهی و شـبیه سازی های کامپیوتری انجام گرفته نشان دهنده کارایی و دقت روش پیشنهادی است