سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود پرویزی آلمانی – مرکز تحقیقات نیشکر- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
حسن حمدی – مرکز تحقیقات نیشکر- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
نظام الدین بنی عباسی – مرکز تحقیقات نیشکر- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

در مرکز تحقیقات نیشکر، برای به دست آوردن ارقام مناسب دشت خوزستان از سال ۱۳۷۷ بررسی گلدهی ارقام مختلف در شرا یط گلخانه و شرایط آب و هوایی طبیعی در مناطق جنوب ایران (حاشیه دریای عمان و خلیج فارس ) آغاز شد و همزمان نیز بذر نیشکر از کشورهای کوبا، آفریقای جنوبی و مصر وارد گردید. القا گلدهی در ارقام از اول مرداد ماه شروع و تا سوم دیماه ادامه می یابد و با شروع علائم گلدهی نسبت به ریشه زایی (مارکوتینگ) ساقه ها اقدام و سپس با مشخص نمودن پایه های پدری و مادری و همزمان بودن گلها تلاقی بین ارقام انجام گردید. در مرحله گیاهچه ای با استفاده از بررسی ظاهری بوته های آلوده به بیماری بویژه بیماری سیاهک ساقه و ویروس موزائیک نیشکر حذف شده و حدود ۳۰ درصد از گیاهچه هایی که از نظر صفات ظاهری مانند ارتفاع، قطر ساقه، تعداد ساقه قابل آسیاب، رشد کلی بوته و عدم آلودگی به بیماری ها انتخاب م ی گردد و به مرحله کلونال یک انتقال می یابند . در مرحله کلونال یک و دو علاوه بر صفات مذکور درصد بریکس نیز با دستگاه رفراکتومتر دستی اندازه گیری شد و کلون های انتخابی در صورتی که در آزمایش های تکراردار و منطقه ای نسبت به ارقام استاندارد برتری داشته باشند تکثیر و بعنوان ارقام تجاری معرفی می گردند.