سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا میردامادی – استادیار دینامیک و کنترل سازه‌های هوشمند ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقالة حاضر، مسألة بهنگام‌سازی مدل سازه‌ها و عدم قطعیت‌های وابسته به آن با به کار بردن داده‌های مودی مورد توجه قرار می‌گیرد. در فرآیند بهنگام‌سازی از زمینة آماری بیز استفاده می‌شود که بدحالتی عددی موجود در ذات مسایل بهنگام‌سازی و یکتا نبودن نتیجة نهایی را پوشش می‌دهد. هدف از بهنگام‌سازی افزایش اطمینان بر پاسخ مدل، زیر اثر بار دینامیکی و تعیین برآورد کمی از میزان اطمینان بر این پاسخ‌ها است. در این روش، از میان مجموعه‌ای از مدل‌های ریاضی که منطبق بر مدل واقعی هستند، مدلی که از بیشترین احتمال برخوردار است، به عنوان مدل به‌هنگام شده انتخاب می‌شود و میزان اطمینان بر پاسخ مدل بهینه، از مدل احتمالاتی حاکم بر توزیع خطا در مجموعة مدل‌ها بدست می‌آید