مقاله به کارگيري آموزش ضمن خدمت الکترونيکي؛ نظر مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۴۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: به کارگيري آموزش ضمن خدمت الکترونيکي؛ نظر مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الكترونيكي
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله دانشگاه علوم پزشكي تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: مكارم جليل
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: براي به کارگيري موفقيت آميز يادگيري الکترونيکي آشنايي يادگيرندگان با فناوري، تمايل آنها به يادگيري با اين شيوه، درک مزاياي شخصي و حرفه اي آن و تدارک ساختار حمايتي از طرف سازمان، ضروري است. هدف اين مطالعه بررسي نظرات مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران درباره به کارگيري يادگيري الکترونيکي بود.
روش ها: ۵۶ نفر از مديران و ۱۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه در سال ۱۳۸۷ در اين مطالعه مقطعي بررسي شدند. مديران با روش سرشماري و کارکنان به صورت تصادفي خوشه اي نمونه گيري شدند. روايي محتواي پرسش نامه محقق ساخته، حاوي ۲۰ سوال، طي انجام مطالعه مقدماتي بررسي و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شد. از آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ۵۷ نفر (%۷۰٫۳) از کارکنان و ۲۵ نفر (%۸۳٫۳) از مديران معتقد بودند که کلاس هاي آموزشي حضوري نياز به بازنگري دارند. ۶۰ نفر (%۷۴) از کارکنان و ۲۸ نفر (%۹۳٫۳) از مديران بيان نمودند که آموزش الکترونيکي مي تواند پاسخگوي معضلات آموزشي محل خدمت آنها باشد. از نظر ۶۰ نفر (%۷۴٫۱) از کارکنان و ۲۰ نفر (%۶۶٫۷) از مديران، سواد رايانه اي کارکنان براي شرکت در دوره هاي مذکور کافي بود.
نتيجه گيري: دانشگاه علوم پزشکي تهران از نظر عوامل مورد بررسي شامل جلب حمايت مديران، وضعيت دسترسي به فناوري و توانمندي کارکنان در به کارگيري آن و جو فرهنگي سازمان، براي راه اندازي آموزش ضمن خدمت الکترونيکي آماده است.