مقاله به کارگيري تحليل زمان – فرکانس و ماشين هميار درتشخيص خودکار مولفه P300 جهت ارتباط مغز با رايانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: به کارگيري تحليل زمان – فرکانس و ماشين هميار درتشخيص خودکار مولفه P300 جهت ارتباط مغز با رايانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه P300
مقاله تبديل موجک
مقاله BCI Speller 2005 و ماشين هميار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدصالحي سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع نصرآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، به بررسي ضرايب استخراج شده توسط تبديل موجک Quadratic B-Spline، به عنوان يک تحليل زمان – فرکانس در مقايسه با دسته ويژگي هاي حوزه زمان (ضرايب AR و ويژگي هاي شکلي – زماني) و فرکانس (فرکانس هاي ميانگين، نما و ميانه) بر روي پتانسيل وابسته به رخداد مغزي پرداخته شده است. بررسي ها روي دادگان II مسابقه  BCI 2005 انجام شده است. مجموعه ويژگي ها با سه معيار مقايسه شده اند: معيار تفکيک پذيري ديويس بولدين، روش مبتني برهمبستگي و معيار درصد صحت طبقه بندي. با هر سه معيار بهترين نتيجه مربوط به مجموعه ضرايب تبديل موجک بود. سپس با طبقه بندي با يک ماشين هميار مبتني برLDA-SVM-MLP  و ضرايب تبديل موجک در مورد سوژه A در تشخيص سيگنال هدف و غيرهدف به طور ميانگين براي دادگان آموزش، درصد صحت تشخيص ۹۷٫۶% و براي آزمون ۹۴٫۲% به دست آمد. هم چنين در مورد سوژه B نيز نتايج عبارتند از: ۹۸٫۲% در آموزش و ۹۲٫۸% در آزمون.