مقاله به کارگيري تکنيک فرآيند سلسله مراتبي فازي با هدف انتخاب کاراترين روش ارتقا بهره وري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: به کارگيري تکنيک فرآيند سلسله مراتبي فازي با هدف انتخاب کاراترين روش ارتقا بهره وري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
مقاله تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله رتبه بندي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش و اهميت بهره وري در بهبود اقتصادي سازمان ها و به دنبال آن، رشد و بهبود اقتصاد که در نهايت باعث شکوفايي اقتصادي کشور مي شود؛ در اين مقاله، چگونگي ارزيابي روش هاي ارتقا بهره وري با در نظر گرفتن مشکلات و مسايل متعدد سازمان، بررسي شده است. اين موضوع، يک مساله تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است که مي توان آن را با به کارگيري يکي از تکنيک هاي اين مبحث، حل نمود. با توجه به مزيت فرآيند تحليل سلسله مراتبي ، در اين مقاله از روش مذكور به منظور ارزيابي و رتبه بندي استفاده شده است. براي درنظر گرفتن نظرات غيرقطعي تصميم گيرندگان، روش AHP فازي به عنوان ابزار ارزيابي به كار گرفته شده است. به منظور دوري از محاسبات فرآيندهاي رتبه بندي فازي در روش AHP فازي متداول، از روش اولويت بندي فازي جديد ارايه شده توسط لينگ و همکاران، استفاده شده است كه اين روش مي تواند اولويت بندي هاي قطعي را از ماتريس مقايسات زوجي فازي سازگار يا ناسازگار، استنتاج کند. نتايج به دست آمده از مطالعه موردي انجام شده، نشان مي دهد که روش مذكور، يک ابزار ساده و کارآ به منظور درنظر گرفتن عدم قطعيت مطرح در مسايل  MCDMبوده و مي تواند به مديران سازمان ها در ارزيابي روش هاي مختلف ارتقا بهره وري، کمک کند.