مقاله به کارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي مرکزي – تاريخي دچار افت شهري (نمونه موردي: ناحيه مرکزي – تاريخي شهر قزوين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: به کارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي مرکزي – تاريخي دچار افت شهري (نمونه موردي: ناحيه مرکزي – تاريخي شهر قزوين)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شهري
مقاله تجديد حيات شهري
مقاله تغيير
مقاله راهبردهاي برنامه ريزي
مقاله ناحيه برنامه ريزي
مقاله ناحيه مرکزي – تاريخي قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: پري زادي طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر در طول تاريخ خود رشد مي کند، متحول مي شود و کالبد آن تحت تاثير جريان هاي اقتصادي، اجتماعي و عوامل طبيعي دچار تغييرات گوناگون مي گردد. اما اين تغييرات در طول قرون از سرعت و شدت يکساني برخوردار نبوده و در هر لحظه از تاريخ، آينه تمام نماي فرهنگ گذشته، حال و انعکاس زندگي ادوار مختلف است. شهر مطلوب شهري است که در حين رشد و توسعه و ايجاد فضاهاي جديد، کالبد قديمي و عناصر موجود در آن، مطابق با نيازهاي نوين احيا شده و مورد استفاده قرار گيرد و در اين روند، ارتباطي منطقي و سازنده بين فضاي قديم و فضاي جديد برقرار نمايد به نحوي که يکپارچگي و هويت شهري حفظ گردد. کالبد شهر، در مجموع گوياي تاريخ آن مي باشد. حفظ و نگهداري نواحي مرکزي شهرها و فضاهاي قديم، بدون تغيير نه منطقي است و نه ممکن. بنابراين دغدغه برنامه ريزان شهري، توجه به هسته هاي اوليه شهري در چارچوب رهيافت هاي تجربه شده دنيا است كه بتوان با نگاهي چندبعدي و با نگرشي راهبردي، به رفع افت شهري شناسايي شده پرداخته و راهبردهاي اصولي ارايه دهند. در اين پژوهش هدف، كشف وقوع افت شهري در ناحيه مركزي – تاريخي شهر قزوين و به كارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در راستاي معکوس نمودن جريان تغيير و افت شهري مي باشد. روش کار در اين پژوهش «توصيفي – تحليلي و پيمايشي» است. براي دستيابي به اهداف پژوهش، از روش هاي متعددي، در مراحل مختلف انجام تحقيق استفاده شده است. از نرم افزار Excel براي پردازش اطلاعات تحقيق و از تکنيک SWOT براي تدوين راهبردها و استراتژي هاي تجديد حيات شهري بهره گرفته شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که سطح پايين سواد و مهارت ساكنين و عدم مشاركت چندسويه عمدتا از علل وقوع افت شهري در ناحيه مورد برنامه ريزي بوده است. در اين راستا پيشنهادهاي لازم و ساختار سازماني براي اجراي خط مشي ها به منظور تجديد حيات ناحيه مورد مطالعه ارايه گرديد.