مقاله به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي (مطالعه موردي: دانشگاه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي (مطالعه موردي: دانشگاه اصفهان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش و پژوهش
مقاله دانشگاه اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات انجام شده پيرامون برنامه هاي توسعه در كشورهاي مختلف جهان، نشان دهنده محوري بودن نقش فناوري اطلاعات است. براين اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. روش تحقيق پيمايشي بوده و جامعه آماري را دانشجويان تحصيلات تکميلي و اعضا محترم هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۷ که تعداد آنها برابر با ۳۹۸۱ نفر بوده، تشکيل مي دهد. روش نمونه گيري به صورت طبقه اي متناسب با حجم و مقياس پرسشنامه پنج درجه اي ليکرت بوده است، روايي پرسشنامه توسط تعدادي از استادان و دانشجويان تحصيلات تکميلي تاييد شده و پايايي با استفاده از آلفاي کرونباخ براي مولفه هاي شاخص آموزشي ۷۹% و براي مولفه هاي شاخص پژوهشي ۸۱% محاسبه شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميانگين استفاده پاسخگويان از فناوري اطلاعات برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است و بيشترين ميزان استفاده از فناوري متعلق به اعضا هيات علمي بوده است. آزمون توکي نشان مي دهد که تفاوت ميانگين استفاده از فناوري اطلاعات در بين دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد معني دار نيست؛ اين درحالي است که تفاوت ميانگين استفاده از فناوري اطلاعات در اعضاي هيات علمي با ميانگين دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري معني دار است.