سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان – ایران
سیدعلی عارفی فر – دانشگاه صنعتی اصفهان – ایران
قاسم مصلحی – دانشگاه صنعتی اصفهان – ایران

چکیده:

به کارگیری تولیدات پراکنده در سیستم توزیع مزایای زیست محیطی، اقتصادی و فنی بسیاری را بدنبال دارد . برای رسیدن به این مزایا تولیدات پراکنده باید دارای اندازه مناسب بوده و در مکان های مناسب نصب شوند . باتوجه به نحوه تأثیر تولیدات پراکنده و خازنها روی شاخص های عملکردی سیستم توزیع بنظر می رسد با تعیین مکان و اندازه بهینه هر دو نوع تجهیزات بطور همزمان علاوه بر دستیابی به بیشترین مزیت در استفاده از ظرفیت مشخصی از تولیدات پراکنده، ظرفیت خازن مورد نیاز نیز حداقل گردد . در این مقاله تعیین اندازه و مکان بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو مورد نیاز بطور همزمان انجام می شود، بطوری که در شرایط بار پیک سیستم توزیع، با تخصیص مجموع ظرفیت مشخصی از تولیدات پراکنده به میزان مناسب و در مکان های مناسب و همچنین با به کارگیری حداقل ظرفیت منابع توان راکتیو در اندازه و محلهای مناسب، تلفات سیستم حداقل شود . همانند بسیاری از مسائل دیگر در برنامه ریزی شبکه قدرت، مسئله تعریف شده در این مقاله یک مسئله بهینه سازی پیچیدة غیر خطی شامل متغیر های گسسته است . بنابراین برای حل مسئله بهینه سازی از آلگوریتم جستجوی ممنوع ) (Tabu Search که آلگوریتم بسیار مناسبیبرای حل اینگونه مسائل است، استفاده می کنیم . نتایج به کار گیری الگوریتم برروی سه شبکه توزیع ۶ ، ۱۰ و ۳۳ باس ارائه و با نتایج مربوط به روش تحلیلی مشتق مرتبه دوم مقایسه می شود .