سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور – دکتری نرمافزار دانشگاه تربیت مدرس تهران
مصطفی جاویده – کارشناس نرم افزار
محمدرضا ابراهیمی – کارشناس نرم افزار
افسانه پهلوان زاده – کارشناس نرمافزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

استفاده از تکنیکهای غیر کلاسیک حل مساله ، از قبیل پردازش تکاملی ، شبکه های عصبی و منطق فازی ، به سرعت در حال گسترش در حوزه های مختلف علمی میباشد. استفاده از تکنیکهای مذکور در حوزه جرم شناسی و تحلیلجرم، با هدف کشف و پیش بینی علمی جرایم ، دانش نو ظهوری میباشد که سرمایه گذاری در آن، کاهش هزینههای مادی ، زمانی و انسانی قابل توجهی را برای مراجع قضایی و ادارات پلیس در پی خواهد داشت. مقاله حاضر ، در قالب دو بخش اصلیسازمان دهی گردیده است؛ در بخش اول اصول و مفاهیم تحلیل جرم ، اهمیت و جایگاه آن و ضرورت استفاده از تکنیکهایهوش مصنوعی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم کاربردهای خاص الگوریتم ژنتیک در حوزه تحلیل جرم با دیدگاهی کلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. در بخش پایانی مقاله، استفاده از الگوریتمهای ژنتیک در تطبیق جرایم، با رویکردی عملیاتی و با جزییات بیشتری شرح داده شده است