سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

دکتر محمد اقدسی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
لیلی سادات علی نقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهرهوری دانشگاه تر

چکیده:

توسعه فعالیت خرید و تامین از یک وظیفه دفتری به سمت یک فعالیت استراتژیکی، باعث خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها شده است.عموما این توسعه در سازمان ها،به کندی و بدون طراحی و برنامه شکل گرفته است. لذا این فرآیند تکامل، باید به جهت جلوگیری ار آسیب پذیری سازمان، به دقت برنامه ریزی و ساختار دهی شود. در این مقاله با توجه به نقش حیاتی سیستم خرید و تامین در سازمان ها و محیط متغیر و ناپایدار امروز، سعی بر آن شده تا تحولات این سیستم با تمرکزی بیشتر بر ماهیت تحول و دگرگون سازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شود و مدلی جهت تحول سیستم خرید و تامین ارائه گردد.این مقاله، خرید و تامین را به عنوان یک سازمان مستقل در نظر گرفته و سعی در به کار گیری متدولوژی های تحول بنگاه جهت دگرگون سازی آن دارد.در واقع، این تحقیق از مدل های توسعه یافتگی خرید به عنوان راهنمایی در جاری سازی متدولوژی های تحول در سیستم خرید بهره می برد. جهت دستیابی به این مهم، از میان مدل های توسعه ای خرید، مدل یکپارچه توسعه خرید ون ویل به عنوان جامع ترین مدل توسعه ای مبنای کار قرار گرفت.