سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود نادری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
آزاد لطفیانی – کارشناس ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

دست اندرکاران صنعت بتن پیوسته در تلاشند تا از مقاومت واقعی بتن در محل سرویس دهی سازة بتنی اطلاع کافی حاصل نمایند تا علاوه بر اطمینان از ایمنی لازم، از کارآیی روشهای تحلیل و طراحی نیز اطمینان حاصل نمایند. ازروشهای رایج تعیین مقاومت در جای بتن، استفاده از ”مغز هگیری“ م یباشد. با اینکه این روش اطلاعات مفیدی درخصوص مسائل اجرایی و مقاومت بتن به دست م یدهد، ولی ب هدلیل پر هزینه بودن آن، آسیبی که به سازه وارد م یآورد (مخصوصًا در ساز ههای بتنی پی شتنیده) و مواردی نظیر ت أثیر دستگاه ”مغز هگیری“ و نحوة عمل اپراتور، شیوة خارج نمودن مغزه،کلاه کزدن، دقت دستگاه سنجش مقاومت فشاری و شیوة وار دنمودن نیرو در زیر جک بت نشکن و موارد یکه بر تخمین نهایی مقاومت فشاری مورد نظر تأثیر دارند، نیازمند دقت و معطوف نمودن توجه لازم است.لذا باید درصدد بود تا روش مناسبی را جایگزین روش ”مغز هگیری“ نمود. در این رابطه تحقیقات نسبتًا وسیعی در دانشگاه بی نالمللی امام خمینی(ره) پای هگذاری گردیده و با توجه به امتیازات منحصر به فرد روش ”انتقا لاصطکاک“، سعی شد هاست تا مطالعاتی در جهت جایگزین نمودن این روش به جای ”مغز هگیری“ انجام شود. در این مقاله نتایج مطالعات دقیق بر روی قرائتهای ب هدست آمده از روشهای ”مغز هگیری“ و ”انتقا لاصطکاک“ بر روی تعداد زیادی نمونه با گستره وسیع مقاومتی همراه با پیشنهادات مبسوطی ارائه گردیده است