سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سربیشگی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در اکتشافات ژئوشیمیایی، تهیه نقشههای ژئوشیمیایی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ به عنوان روشی شناخته شده در معرفی مناطق امید بخش در نواحی ناشناخته به کار گرفته می شود. در این مقاله با تعبیر وتفسیر نتایج آنالیز حاصل از نمونه برداری سیستماتیک از رسوبات آبراهه ای از سطح برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ دولت آباد، مناطق با پتانسیل معدنی معرفی شدند. ۸۱۱ نمونه برداشته شده از این برگه برای ۴۳ عنصر آنالیز شدندکه با توجه به تغییرپذیری آنها ۲۰ عنصر مورد تحلیل قرار گرفتند. استفاده از روش های آماری تک متغیره و چند متغیره درپردازش داده هابه همراه تلفیق اطلاعات زمین شناسی منطقه منجر به معرفی حداقل ۹ منطقه امید بخش گردید.در نهایت پیشنهاد گردیدکه این مناطق بر اساس اولویت های ارائه شده تحت پوشش اکتشافات تفصیلی ژئوشیمیایی قرار گیرند