سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خواجه ای – شرکت قطعات توربین شهریار ایران

چکیده:

یکی از فرا یندهای عمده در بازسازی قطعـات د اغ تورب ینهـای گازی، اعمال پوشش جهت حفاظت سـطح قطعـات م یباشـد . یکی از راههای متداول در کاهش تخریب پـره هـای تـوربین گاز با توجه به شرایط تنش ودمای بـالا ، اعمـال پوشـش هـای MCrAlY بر روی سطح آنها توسط روش LPPSمی باشد . باتوجه به اینکه اعمال پوشش های روکشی از این طریق مستلزم صرف هزینه بالا در تجهیز ونگهـداری دسـتگاه LPPS اسـت ، بطوریکه هزینه های خر ید ونگهـداری آن حـد اقـل ۱۰ برابـر بیشــتر از روش HVOF اســت . امــروزه بــه لحــاظ اقتصــادی، جایگزین کردن روش های مناسـب د یگـر مـورد توجـه قـرار گرفته است . یکی از این روشها HVOF می باشـد کـه از نظـر کیفیت و از نظر اقتصادی قابل رقابت با LPPS می باشد . در شرکت قطعـات تـوربین شـهریار کـه در زمینـه بازسـازی قطعات توربینهای گازی فعالیت دارد ، هم اکنون اعمال پوشش روکشی بر روی پره ها، توسط روش LPPS صورت می گیـرد . با وجود سیستم HVOF در شرکت ، پروژه ای جهـت بررسـیکاربرد و اعمال پوشش توسط این سیستم تعریف و انجام شد، در این مقاله کیفیت پوشش MCrAlY شامل میـزان تخلخـل ، اکسیدها، چسبندگی فصل مشترک بین لایه پوشش وفلز پایه و صافی سطح حاصل از این روش با روش LPPS جهت اعمال پوشش بر روی پره های متحرک وثابـت تـوربین MHI701Dبررسی ومقایسه گرد یـده اسـت . بررسـیها نشـان میدهنـد کـه کیفیت پوشش حاصل از روش HVOF با پوشـش حاصـل از روش LPPS برابری کرده ویا اختلاف جزیی دارند .