سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

در ساله ای اخیر استفاده از ژئومکانیک در صنعت نفت به سرعت در حال گسترش است. تعیین خواص مکا نیکی سنگهای مخزن، شب یه ساز ی کامل ژئومکانیکی مخزن، رفتارسنجی پایداری چاه، طراحی انگیزش چاه و ارزیابی تولید ماسه در چاه، نمونه هایی از کاربرد ژئومکانیک در صنعت نفت است . به طور معمول خواص ژئومکانیکی یا با انجام آزمایشهای مستقیم مکانیک سنگی بر روی مغزه اندازهگیری میشود و یا این ویژگیها از روی سرعت موج فشار ی و برشی حاصل از چاه نمودار صوتی، استنتاج می شوند. متأسفانه تا این تاریخ هیچ برنامه جامع و یکنواختی برای گردآوری داده های ژئومکانیکی در حفار یهای نفت و گاز به اجرا در نیامده است . به عنوان مثال زمان سیر موج برشی نمونهای بارز از اطلاعات مورد نیاز و با ارزشی است که معمولآً اندازه گیری نمیشود. درگذشته روشه ای زیادی برای تعیین زمان سیر موج برشی درچاه به کار برده شده است اما این روشها تنها موفق یتهای محدودی به همراه داشته اند. یک روش تحلیلی و موفق در این زمینه استفاده از زمان سیر موج فشاری و ترکیب آن با داده های چاه نموداره ای دیگر، بر ای تعیین زمان سیر موج برشی میباشد. در این تحقیق سرعت سیر موج برشی در سه چاه نفت کشور، به روش پیش گفته برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده، که از دقت بسیار خوبی برخوردار است، جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و به دنبال آن ایجاد نمودار پیوستهای از رفتار ژئومکانیکی چاه، در محدوده های مورد بررسی، به کار گرفته شده است.