سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترین ریاحی نوری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد-دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس پژوهش پژوهشگا
رسول صراف ماموری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
علی مهدیخانی – کارشناس پژوهش – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

چکیده:

در فرآیند ساخت قرص های برقگیر اکسید روی پارامترها و عوامل مختلفی دخیل هستند ک ه از آن جمله می توان به فشار پرس، دمای سینترینگ، زمان سینترینگ، درصد چسب و دمای آنیلینگ اشاره نمود. جهت دستیابی به بهینه پارامترها روش های متعددی وجود دارد که از جمله یکی از بهترین این روش ها روش تاگوچی است که می تواند از تعداد زیاد آزمون ها بکاهد . در این تحقیق جهت بهینه سازی پارامترهای ساخت قرص برقگیر با استفاده از نانو پودر اکسید روی برای اولین بار از روش تاگوچی استفاده گردیده است . برای این منظور پنج پارامتر در پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفت و ۲۵ آزمون طراحی گردید و پارامترهای بهینه به دست آمد . درادامه با استفاده از جدول ANOVA اثر معنی دار پارامترها معرفی گردید. نتایج حاصل از طراحی آزمون تاگوچی نشان داد که در فشارپرس ۷ton/cm، دمای سینترینگ ۱۱۰۰oC ، زمان سینترینگ hr16 ، درصد چسب ۱% و دمای آنیلین۸۰۰oC می توان شاهد مناسب ترین شرایط در ساخت قرص برقگیر ب ود. می توان نتیجه گرفت همچنین با مشاهده جدولANOVA که فشار پرس به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در ساخت قرص برقگیر اکسید روی در ابعاد نانومتری مطرح می باشد.