سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – کارشناس ترشد آبشناسی، مدیریت فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا سروری – کارشناس ارشد آبشناسی اداره کل امور آب سازمان آب برق خوزستان

چکیده:

عدم قطعیت در مدل های جریان آب زیرزمینی عمدتا ناشی از خطاهای موجود در شبیه سازی مقادیر مدل می باشد. خطاهای عمده موجود در شبیه سازی نیز عمدتا خطای ناشی از پارامترهای تخصیصی آبخوان مانند K ,T , S و Sy می باشند که توسط مسئله معکوس در اثنای واسنجی مدل تعیین می شوند. بدیهی است استفاده از اطلاعات زمین شناسی خصوصا شناخت محیط رسوبی در انتخاب مدل مفهومی مناسب و شرایط مرزی صحیح اجتناب ناپذیر است. دشت نی ریز با وسعت ۲۸۰ کیلومتر مربع در استان فارس و در شرق دریاچه بختگان واقع شده است. از آنجا که آبخوان آزاد این دشت در چند سال اخیر تحت تنش شدید واقع گردیده است. تهیه مدل ریاضی جهت بهبود وضعیت کنونی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پس از انتخاب الگوریتم و بسته نرم آفزاری مناسب ( ,V.Modflow)، اقدام به تهیه مدل تفهیمی Conceptual Model) و شبیه سازی آبخوان گردید . پس از واسنجی و صحت سنجی مدل ریاضی، وضعیت هیدرولیکی آبخوان بررسی و تحلیل گردید. محاسبات بیلان توسط مدل در سال ابی ۸۳-۸۲ نشان می دهدتعادل آبخوان فقط با کاهش میزان ۱۶ درصد استحصال آب از چاه های بهره برداری امکان پذیر باشد.