سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه شیخ شعاعی – کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی کشور
طاهره علومی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران در چارچوب عوامل سازنده «مدل پذیرش فناوری» و بررسی قابلیت کاربرد این مدل در جامعه پژوهش پرداخته است. عوامل این مدل درپژوهش حاضر، شامل برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، نگرش نسبت به استفاده ،و تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقلی هستند که بر متغیر وابسته استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر می گذارند . شش فرضیه اول این پژوهش بر اساس بررسی روابط معنی داری بین هر جفت متغیرهایی که درچارچوب «مدل پذیرش فناوری» آمده اند، شکل گرفته و قابلیت کاربرد «مدل پذیرش فناوری» در جامعه پژوهش در فرضیه هفتم تعریف شده است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات ان پرشسنامه بوده است. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده و جامعه آماری ان را۱۶۰ نفر کتابدار تشکیل داده اند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل سازنده «مدل پذیرش فناوری» در این پژوهش نیز در چارچوب مدل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات شناسایی شده اند اما با توجه به ضریب تعیین نهایی به دست آمده برای مدل (۰/۰۳۳) قابلیت کاربرد مدل درجامعه مورد مطالعه به صورت ضعیف تایید شده است.