سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی –
علیرضا پورسهراب –

چکیده:

MRP یک سیستم برنامه ریزی با هدف تحویل مقادیر صحیح مواد در زمان صحیح، بر مبنای سفارشات توام با پیش بینی می باشد. امروزهچنین هدفی تمامی نیارهای محیط هخای ساخت و تولید را پوشش نمیدهد. ضعف اساسی در سیستم های موجود فقدان منطق برنامه ریزی محدود (Finite Scheduling) و تقدم برنامه ریزی تفضیلی کارگاه بر برنامه ریزی ظرفیت می باشد. این امر سبب تکرارهای متعدد متعادل سازی بارگیری (Load Balancing) جهت حذف اضاف بارها (Overloads) می گردد. در این مقاله سعی شده با به کار گیری مفاهیم تئوری محدودیت ها (Theory of Constraints) تا حدی بر مشکلات فوق در سیستم های MRP غلبه کرد. در اینراستا الگوریتمی جهت نشان TOC در MRP ارائه می گردد و در پایان با ارائه یک مدل شبیه سازی عملکرد دو سیستم سنتی و سیستم تلفیقی (Hybrid System) در معیارهایی نظیر تعداد خروجی، عملکرد موعد تحویل، زمان گردش (Cycle Time)، زمان تدارک ساخت (Manufacturing Lead Time) و نیز موجودی در جریان ساخت (Work in Process) مورد سنجش قرار می گیرد.