سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هلمان آذیش – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید محمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی در تخمین عمر کابل ها ارائه شده است که در آن از پالسهای تخلیه جزیی به کمک منطق فازی برای تعیین اندازه انواع حفره درون عایق کابل استفاده شده است . برای این منظور، با انداز ه گیری بارظاهری، حداکثر بارظاهری و تعداد تخلیه ها برای یک سیکل و به کارگیری منطق فازی به عنوان بزاری برای توصیف پدیده های نادقیق و غلبه بر عدم قطعیت ها برای تشخیص ابعاد محل عیب و ضخامت باقیمانده عایق در محل استفاده شده است. در پیاده سازی سیستم فازی، روش تعیین توابع عضویت و همچنین قوانین فازی مربوط برای هدف فوق تشریح شده اند.