سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال قوی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گرایش زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید سعادت – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

پهنه مورد مطالعه در بخش شرقیکمربند ولکانوپلوتونیک درونه-تربتحیدریه-خواف در شمالشرق ایران و در شمال گسل درونه واقع شده است. ویژگی بارز تشکیلات زمینشناسی در این پهنه، وجود کمپلکسهای آذرین- رسوبی پالئوژن و واحدهای ستبر تخریبی الیگوسن-نئوژن میباشد. فعالیت ماگمایی با طیفی از سنگهای آتشفشانی و آذرآواری با ترکیب حدواسط در فاصله زمانی پالئوسن-ائوسن و تودههای نفوذی عمیق تا نیمه عمیق با ترکیب اسیدی مشخص شده است. شکستگیها در امتداد و موازی با سامانه گسلی درونه مهمترین سیمای ساختاری پهنه مورد مطالعه را تشکیل میدهد. تلفیق اکتشافات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی وجود زونهای کانی- سازی آهن، مس را در پهنه مورد مطالعه نشان دادهاست و پی جوییهای چکشی نیز آنها را تائید کردهاند. بر پایه بررسیهای انجام یافته در این تحقیق و مقایسه یافتههای بدست آمده با مدلهای کانسارسازی، الگوی کانهزایی در پهنه مورد مطالعه ویژگیهای کانیسازیهای نوع اکسیدهای آهن(Iron oxide) را نشان میدهد.