سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آزاده صنعی – کارشناسی ارشد گیاهپزشکی
ایمان سعیدی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:
زعفران گیاهی است زراعی و یکساله با نام علمی Crocus sativus Linnaeus که با توجه به مجاورت مزارع زعفران با باغات،سموم آفت کش) به کلیه مواد شیمیایی که به منظور دفع آفات گیاهی به کار می رود گفته می شود( بسیاری در زعفران ایرانردیابی گردیده اند. [4] با عنایت به مصرف بی رویه سموم شیمیایی و نیز استراتژیک بودن محصول زعفران، جهت اندازه گیری میزان باقیمانده سموم در زعفران بادستگاههای کروماتو گرافی، نیاز به روشی مناسب جهت استخراج و تخلیص نمونه می باشد بطوریکه فاکتورهای مزاحمی نظیر رنگ و سایر اثرات ناخواسته ماتریکس را از سر راه برداشته و آنالیز نمونه با دقت بیشتری انجام گردد. [1] برای این منظور از روش استخراج فاز جامد SPE(Solid Phase Extraction) با استفاده از ستون C18 استفاده شده که با عبور زعفران محلول از میان جاذب عوامل مزاحم حذف گردیده و عصاره استخراج شده آماده آنالیز می باشد.