سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمودرضا پیشوایی – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
امید ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ترموسنتیک دانشگاه صنعتی شریف
حسین تاجیک –
مهدی امیدقانع –

چکیده:

هدف از انجام ا ین کار فراهم کردن یک استراتژ ی برا ی به ینه ساز ی شبکه ا ی از واکنش ها با داشتن محدود یتهای فیزیک ی و عملیاتی است . الگوریتم ژنتیک برا ی به ینه ساز ی فرایند پیچیده دی هیدروژناسیون اتیل بنزن بکار گرفته شد . در ابتدا پس از شبیه ساز ی ر اکتور صنعت ی بستر ثابت ، بهتر ین دما، فشار ورود ی و طول راکتور به ینه برا ی ماکز یمم کردن سلکتو یته استا یرن
تعیین گرد ید. در ا ین به ینه سازی نیز یک قید صنعتی برای مقدار تبدیل اتیل بنزن در نظر گرفته شد. در حالت د یگر، راکتور از منظر اقتصاد ی به ینه شد . در ا ین حالت تابع هدف شامل ۵ متغ ییر اصل ی دما، فشار، طول راکتور، مقدار اتیل بنزن و نسبت بخار به ات یل بنزن بود . کلیه مقادیر و محدوده ها ی متغییرهای موجود در توابع هدف بهینه سازی بر اساس اطلاعات موجود در صنعت انتخاب گردیده است. نتایج بدست امده، شرایط بهینه عملیاتی را در حالت کلی برای راکتور واحد را ارائه میدهد.