سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرسول همتی –
عبدالرضا بابامحمودی –
محمودعلی نظام افتحاری –
سیدمحمدصادق کشفی –

چکیده:

حوادث غیر مترقبه همواره بر حیات انسانی موثر بوده و طی دو دهه اخیر صدها میلیون انسان زندگی خویش را در حلقه آسیب ها و خسارات ناشی از اینگونه حوادث احساس کرده اند و میلیونها
نفر جان باخته و حجم خساراتی بالغ بر صدها میلیون دلار رشد توسعه اجتماعی و اقتصاد ی جوامع انسانی را با مانع روبرو کرده است.
کشور ایران نیز از جمله کشورهای بلاخیز جهان ، همواره درمعرض وقوع حوادث و سوانح و رویدادهای بحران زای متعددی بوده که به دنبال آن متحمل زیانهای هنگفت مالی و جانی گردیده
است. و تجربیان گذشته در کشور ما نشان می دهد که م قابله با حوادث غیر مترقبه و تبعات و عوارض آن به عنوان یک چالش بزرگ فراسوی مسوولین قرار دار د. و مدیریت بحران در هنگام بروز
حوادث همواره با مشکلات جدی همراه می باش د. که پشتیبانی و لجستیک نیز به عنوان یکی از ارگان اصلی در مدیریت بحران از این قاعده مثتثنی نیس ت. و مسئله مهم و قابل توجه درامر
مدیریت کل منابع مختلف این نکته می باشد که هر یک از منابع سازمانی تعیین شده در حقیقت باید از سیستم مدیریتی صحیحی برخورد ار باشد تا مسوو لین هد ایت و هماهنگی مدیریت و پشتیبانی قادر به مدیریت کافی منابع به بهترین نحو ممکن باشند.