سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سکینه حبیبی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش استان لرستان
میرزاحسین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی خورگامی – ا ستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خر مآباد

چکیده:

از عوامل طبیعی اثرگذار بر زراعت دیم، تغییرات بارندگی سال به سال، تغییرات مقدار و نحوه پراکنش نزولات جوی،تأخیر در وقوع اولین بارندگی مؤثر در پاییز و همزمان افت درجه حرارت، فقدان بارندگی یا کافی نبودن بارندگی مؤثر در بهار (به ویژه در اردیبهشت ماه) و … است. این موارد سبب م یشوند برنامه ریزی و مدیریت زراعی دچار اختلال گردد. این تحقیق برای مقابله، پیشگیری و مهار بسیاری از پیامدهای تن شزای طبیعی، در طول سال زراعی ۸۴-۸۳ بر روی سه رقم نخود دیم با مدیریت تک آبیاری (فقط یک آبیاری به میزان ۴۸۰ لیتر در زمان ۵۰ درصد گلدهی ویکبار آبیاری به میزان ۴۹۱ لیتر در زمان پر شدن غلافها و مقایسه با شرایط دیم انجام گردید و کارایی مدیریت تک آبیاری و به گزینی آن که هدف عمده این پژوهش بود، بررسی گردید. مدیریت تک آبیاری از مرحله ۵۰ درصد گلدهی، بدلیل مهار بسیاری از شرایط نامساعد جوی، ایجاد و تقویت توانایی گیاه در تحمل، گذر و فرار از خشکی اواخر دوره رشد، افزایش سرعت پر شدن دانه سبب شد در طی انجام آزمایش، بالاترین میزان عملکرد۱۵۸۶/۲۹ کیلوگرم در هکتار) را به همراه داشته باشد. به نحوی که عملکرد به میزان۵۵۵/۴۹ کیلوگرم نسبت به شرایط دیم برتری داشته باشد