سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیررضا رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این مطالعه به بررسی و طراحی سیستم (Activity Based Budgeting (ABB برای بودجه بندی و ارائه اطلاعات مناسب در راستای تصمیم گیری ها در دانشگاه ها و موسسات آموزشی می پردازد. مدل پیشنهادی در سه مرحله طراحی و اجرا شد. در گام اول طراحی، جهت جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و نیز پرسشنامه استفاده گردید. در گام دوم، فعالیت های اصلی و عمده با توجه ب مطالعات خارجی انجام شده در دانشگاه های ایلات متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا و نیز با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه شیراز و با ساتفاده از نمودار سازمانی آن شناسایی و تعریف شد. پس از جمع آوری اطلاعات لازم بودجه ای، اقدام به شناسایی و تعریف مبناهای فعالیت گردید. برای انتخاب مبنای مناسب، از روش های علمی و معمولی، مطالعات مشابه خارجی و داخلی و مشاهده کارهای علمیمصاحبه با مدیران استفاده شد. در گام سوم طراحی، مبالغ بودجه ای با ساتفاده از عوامل شناسایی شده، به فعالیت ها تخصیص داده شد. شناسایی عوامل و مبناهای مناسب برای تخصیص مبالغ بودجه ای به دانشکده ها، گام چهارم طراحی بود. پس از شناسایی عوامل مناسب، مبالغ بودچه ای به دانشکده ها تخصیص یافت. فراهم نمودن امکان مشارکت مدیران در تهیه بودجه، تهیه محرک های لازم و مبناهای مناسب برای تخصیص بودجه به دانشکده ها، تعیین سهم فعالیت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و سایر فعالیت ها از بودجه تخصیص یافته، تهیه راهکارهای مناسب برای تخصیص بودجه به دانشکده ها، کمک به تصمیم گیری مدیران و در نهایت تهیه بودجه بر مبنای فعالیت در دانشگاه شیراز، مهمترین یافته های این پژوهش می باشد.