سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

محمد سهیلی –

چکیده:

تحقق اهداف سازما نها در گرو برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح است. در سازما نهای فرهنگی با توجه به مشکلات ذاتی برنامه ریزی فرهنگی، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این مبنا تغییر نظام برنامه ریزی و بودجه بندی در این سازما نها با مسایل خاص خود مواجه بوده و جا دارد به صورت ویژه مورد پژوهش قرار گیرد. مشتمل بودن آستان قدس رضوی بر مجموعه ای متنوع و جامع از مؤسسات فرهنگی که بالغ بر دوازده موسسه در زمینه های آموزشی، پژوهشی، هنری، انتشارات، رسانه ها و مراکز تبلیغی می گردد، فرصت مناسبی را برای بررسی نحوه ی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در قالب مؤسسات فرهنگی پدید آورده است. در آستان قدس رضوی تلاشهایی درخصوص سنجش قیمت تمام شده و اخیراً در مورد بودجه ریزی عملیاتی صورت پذیرفته است و به موازات این تلا شها، بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات فرهنگی آستان قدس نیز مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش، به تبیین سامانه ی مطلوب بودجه ریزی در دبیرخانه ی شورای عالی و مؤسسات فرهنگی آستان قدس پرداخته می شو د. در این سامانه سعی شده است با در نظر گرفتن نظام موجود بودجه ریزی و با بهره گیری از نظام بودجه ریزی عملیاتی و نیز بکارگیری ایده هایی از سایر نظامها و همچنین استفاده از تجارب ۱۴۲ موجود در بودجه ریزی، بهبود اساسی در وضع موجود بعمل آید و آن دسته از مشکلات و نارسایی ها که ناشی از نظام بودجه ریزی موجود می باشند مرتفع شوند .