مقاله بومي سازي و ارزيابي روايي و پايايي مقياس سه بعدي قطع عضو و تجربه پروتز در افراد مبتلا به قطع عضو اندام تحتاني در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۱۲ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: بومي سازي و ارزيابي روايي و پايايي مقياس سه بعدي قطع عضو و تجربه پروتز در افراد مبتلا به قطع عضو اندام تحتاني در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع عضو
مقاله اندام هاي مصنوعي و پروتزها
مقاله تکرارپذيري نتايج پژوهش
مقاله پرسشنامه TAPES

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردي پور شيما
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از اهداف اصلي ارايه خدمات درماني، به خصوص در بيماران مبتلا به قطع عضو، بهبود کيفيت زندگي است. از اين رو نياز به استفاده از ابزارهايي است که به صورت اختصاصي کيفيت زندگي را مورد ارزيابي قرار دهند. مقياس سه بعدي قطع عضو و تجربه پروتز  (Trinity Amputation and Prostheses Experience Scales, TAPES)به بررسي پي آمد از جنبه هاي جسمي، رواني و اجتماعي در افراد مبتلا به قطع عضو مي پردازد. هدف اين مطالعه بومي سازي و ارزيابي تکرارپذيري و اعتبار اين پرسشنامه در ايران بود.
مواد و روش ها: پرسشنامه TAPES طبق روش IQOLA به زبان فارسي ترجمه و بومي سازي شد. جهت بررسي اعتبار، پرسشنامه در اختيار ۱۰۴ فرد فارسي زبان با قطع عضو اندام تحتاني قرار گرفت. براي بررسي تکرارپذيري از ۴۱ نفر از آنها مجددا بعد از ۵ تا ۷ روز تست گرفته شد.
يافته ها: تکرارپذيري نسبي تمامي خرده مقياس ها به جزء خرده مقياس محدوديت اجتماعي بالاتر از حد مطلوب ۰٫۷۰ بود. حداقل آلفاي ۰٫۷۰ Cronbach براي همه خرده مقياس ها، به جزء خرده مقياس تطابق اجتماعي، محاسبه شد. هم بستگي هر آيتم با خرده مقياس مربوطه بعد از اصلاح هم پوشاني براي همه آيتم ها به جزء دو آيتم بالاتر از حد مطلوب ۰٫۴ به دست آمد. اکثر خرده مقياس ها به جزء خرده مقياس تطابق اجتماعي بيشترين ميزان هم بستگي را با خلاصه سلامت جسماني از مقياس SF-36 داشتند.
نتيجه گيري: نسخه فارسي پرسشنامهTAPES ، ابزاري بومي شده، با اعتبار و تکرارپذيري مطلوب براي استفاده در افراد با قطع عضو اندام تحتاني در ايران مي باشد.