مقاله بيان، خالص سازي و بررسي فعاليت آنزيم آسپارتيل پروتئيناز ترشحي SAP2 کانديدا آلبيکنس در سيستم مخمري پيکيا پاستوريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بيان، خالص سازي و بررسي فعاليت آنزيم آسپارتيل پروتئيناز ترشحي SAP2 کانديدا آلبيکنس در سيستم مخمري پيکيا پاستوريس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيکيا پاستوريس
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله کلونينگ Sap2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آنزيم آسپارتيل پروتئيناز ترشحي (SAP2) کانديدا آلبيکنس نقش محوري در اتصال، تهاجم و بيماري زايي اين مخمر فرصت طلب دارد. هدف از اين مطالعه کلون نمودن، بيان و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم SAP2 است. همچنين در اين تحقيق براي اولين بار، از سيستم يوکاريوتي پيکيا پاستوريس براي بيان پروتئين نوترکيب SAP2 استفاده شد.
مواد و روش ها: ژن Sap2 کانديدا آلبيکنس با انتهاهاي چسبان EcoR1 و SacII توسط PCR تکثير و درون ناقل T/A ساب کلون شد. با استفاده از آغازگرهاي عمومي توالي اين ژن تعيين شد و سپس درون ناقل بياني pGAPZaA قرار گرفت. سازه نوترکيب به درون مخمر پيکيا پاستوريس انتقال داده شد. ژن Sap2 طي پديده نوترکيبي همولوگ درون ژنوم مخمري پيکيا پاستوريس داخل شد. پروتئين بيان شده به کمک روش وسترن بلاتينگ و با استفاده از آنتي بادي مونوکلونال بر عليه پروتئين SAP2 تاييد شد. در نهايت پروتئين به دست آمده با کمک ستون کروماتوگرافي ميل ترکيبي Ni-NTA تخليص و فعال بودن آنزيم تاييد شد.
نتايج: در اين تحقيق تکثير ژن Sap2 کانديدا آلبيکنس و وارد نمودن آن درون ژنوم مخمر بياني پيکيا پاستوريس با روش نوترکيبي همولوگ انجام شد. علاوه بر اين، کلوني از مخمر را به دست آمد که پروتئين نوترکيب SAP2 را به محيط ترشح مي کرد. بالاترين بيان پس از طي زمان ۹۶ ساعت در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد به دست آمد.
نتيجه گيري: القاي ژن Sap2 در مخمر پيکيا پاستوريس منجر به افزايش قدرت بيان انبوه اين ژن نسبت به سيستم بياني باکتريايي مي شود. همچنين نياز به تغييرات بعد از ترجمه و فعال نمودن آنزيم، به علت استفاده از سيستم بياني يوکاريوتي، از بين مي رود. برطبق يافته هاي تحقيق حاضر، آسپارتيل اسيد پروتئيناز تخليص شده در اين تحقيق خود فعال بوده و قادر به تجزيه BSA به عنوان يک سوبسترا است. اين پروتئين نوترکيب در pH اسيدي بيشترين فعاليت را دارد.