مقاله بيان اسامي با و بدون اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه در کودکان طبيعي ۲٫۵ تا ۴ ساله فارسي زبان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بيان اسامي با و بدون اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه در کودکان طبيعي ۲٫۵ تا ۴ ساله فارسي زبان اراک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيان
مقاله زبان
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شوكي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: عرشي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: واژه ها به عنوان ابزارهايي نمادين براي برقراري ارتباط به کار مي روند. کودکان در مسير رشد و تکامل زبان، ابتدا اسامي را فرا مي گيرند و در اين دوره، بسامد کاربرد اسامي بيش از ساير انواع کلمات است. با توجه به اهميت اسامي در روند رشد زبان، اين پژوهش با هدف جمع آوري بخشي از داده هاي هنجاري براي آزمون تصويري بيان اسامي و بررسي توانايي بيان اسامي (با و بدون اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه) در کودکان طبيعي ۲٫۵ تا ۴ ساله فارسي زبان اراکي انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي است. ۱۱۰ کودک طبيعي ۲٫۵ تا ۴ ساله (۵۶ پسر و ۵۴ دختر) از مهد کودک هاي شهر اراک انتخاب شدند. در اين بررسي، آزمون تصويري بيان اسامي مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين امتيازات بيان اسامي (با و بدون اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه) در گروه هاي سني ۲٫۵، ۳، ۳٫۵ و ۴ ساله، به ترتيب افزايش پيدا کرده است و ميانگين هاي امتيازات در بين تمام گروه ها، به غير از گروه هاي ۳ و ۳٫۵ ساله، با يک ديگر تفاوت معني داري دارند. هم چنين ميانگين امتيازات بيان اسامي در تمام گروه هاي سني، با اعمال محدوديت زماني کاهش پيدا کرده است.
نتيجه گيري: توانايي بيان اسامي در ۴ گروه سني مورد مطالعه با يک ديگر تفاوت دارد. آزمون تصويري بيان اسامي مي تواند اين تفاوت را نشان دهد. هم چنين، اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه درجه دشواري آزمون را افزايش مي دهد. علاوه بر آن، ميانگين امتيازات بيان اسامي با اعمال محدوديت زماني ۴ ثانيه مي تواند براي ارزيابي کودکان دچار اختلالات زباني مختلف مورد استفاده قرار بگيرد.