مقاله بيان استرپتودورناز نوترکيب در باکتري اشريشياکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بيان استرپتودورناز نوترکيب در باکتري اشريشياکلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکک گروه A
مقاله استرپتودورناز
مقاله بيان ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كماني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نظري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مسعوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در عفونت هاي چرکي پوستي، غلظت چرک در ارتباط با دزاکسي ريبو نوکلئوپروتئين هاست. استفاده از استرپتودورناز که يک دزاکسي ريبونوکلئاز است به همراه استرپتوکيناز به حل شدن ترشحات کمک مي کند، در نتيجه ترميم زخم در اثر خارج شدن چرک از بافت نکروز شده صورت مي گيرد. هدف از اين مطالعه توليد استرپتودورناز نوترکيب از سوش استرپتوکوک گروه A که از نظر توليد استرپتودورناز پر بازده است، توسط وکتور بياني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه بنيادي – کاربردي،DNA  ژنومي ژن استرپتودورناز با روش فنل – کلروفرم استخراج گرديد، سپس با کمک پرايمرهاي اختصاصي ويژه ژن استرپتودورناز، ژن مورد نظر با روش واکنش زنجيره اي پلي مراز تکثير شد. ژن استرپتودورناز به دست آمده در ناقل پلاسميدي SD1T4pGEX جهت بيان کلون شد و پلاسميدSD1T4pGEX  وارد باکتري اشريشياکلي سويه بي ال ۲۱ گرديد. توليد پروتئين با القا توسط ايزوپروپيل تيوگالاکتوپيرانوزيد و بهينه سازي شرايط صورت گرفت. پروتئين نوترکيب با استفاده از کيت گلوتاتيون سفاروز ۴ ب خالص گرديد.
يافته ها: ترادف نوکلئوتيدي محصول ژن واکنش زنجيره اي پلي مراز با ژن استرپتودورناز استرپتوکوک گروه
A کاملا يکسان بود. توليد پروتئين نوترکيب استرپتودورناز با القا پلاسميد SD1T4pGEX توسط تيوگالاکتو پيرانوزيد انجام گرديد. تخليص پروتئين با روش کروماتوگرافي تمايلي و با استفاده از کيت گلوتاتيون سفاروز ۴ ب انجام شد. سرم موش واجد آنتي استرپتودورناز در روش وسترن بلات با پروتئين توليد شده واکنش داد.
نتيجه گيري: توليداسترپتودورناز نوترکيب با استفاده از ناقلين پلاسميدي نظير pGEX در ميزبان اشريشياکلي نيز امکان پذير است. پروتئين توليد شده خاصيت آنتي ژنيک خود را به خوبي حفظ مي کند. با توجه به نياز داخلي کشور و همچنين بازدهي کم توليد و بيماري زا بودن استرپتوکوک ها توليد اين محصول به صورت نوترکيب امکان پذير است.