مقاله بيان همزمان ترکيب چاپرون هاي GroEL/GroES/Dnak/Dnaj/GrpE و GroEL/GroES با فاکتور رشد فيبرو بلاستي بازي انساني در باکتري اشرشياکلي به منظور کاهش پروتئين هاي نامحلول نوترکيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بيان همزمان ترکيب چاپرون هاي GroEL/GroES/Dnak/Dnaj/GrpE و GroEL/GroES با فاکتور رشد فيبرو بلاستي بازي انساني در باکتري اشرشياکلي به منظور کاهش پروتئين هاي نامحلول نوترکيب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله hbFGF
مقاله چاپرون هاي ملکولي
مقاله فولدينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقي نهي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاحسيني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي بلندي مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي مختلفي براي توقف يا کاهش تشکيل تجمع هاي سيتوپلاسمي که طي توليد پروتئين هاي نو ترکيب ايجاد مي شوند پيشنهاد شده است. يکي از آنها بيان همزمان چاپرون هاي ملکولي با اين پروتئين ها مي باشد. اين چاپرون هاي ملکولي، باعث فولدينگ مناسب پروتئين هاي تازه سنتز شده مي شوند و از تجمع آنها جلوگيري مي کنند. در طرح حاضر، براي کاهش ميزان پروتئين هاي نامحلول فاکتور رشد فيبرو بلاستي بازي انساني hbFGF از بيان همزمان تعدادي از چاپرون ها استفاده شد. جهت بررسي ميزان تاثير هر کدام از چاپرون ها در کاهش ميزان پروتئين هاي هدف نامحلول و مقايسه آنها با يکديگر، از دو پلاسميد  pG-KJE8داراي ترکيب چاپرون هايGroEL/GroES/Dnak/Dnaj/GrpE  و پلاسميد pGro7 داراي چاپرون هايGroEL/GroES  استفاده شد. پس از بيان همزمان اين چاپرون ها باپروتئين hbFGF ميزان پروتئين نوترکيب محلول توليد شده با استفاده از تکنيکهاي SDS-PAGE، وسترن بلاتينگ و الايزا اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده نشان داد که بيان همزمان ترکيب چاپرون هاي GroEL/GroES/Dnak/Dnaj/GrpE بيشتر از چاپرون هاي GroEL/GroES به تنهايي مي تواند باعث کاهش پروتئين هاي هدف نامحلول شود. انتخاب ترکيب چاپروني مناسب مي تواند نقش مهمي را در افزايش پايداري و يا فولدينگ صحيح پروتئين هاي نو ترکيب ايفا کند. خانواده Dnak نقش مهمي را در فولدينگ پروتئين هدف و افزايش فرم محلول آن دارد، در حاليکه چاپرون هاي GroELS با افزايش پايداري rhbFGF باعث افزايش تجمع آن و بالطبع افزايش ميزان کل hbFGF توليد شده مي گردد.