مقاله بيان پروتئين نوترکيب غني از سرين انتامبا هيستوليتيکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بيان پروتئين نوترکيب غني از سرين انتامبا هيستوليتيکا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتامبا هيستوليتيکا
مقاله پروتئين نوترکيب غني از سرين
مقاله SREHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكوييان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سيدطبايي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: راستي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از شاخص هاي آنتي ژنيک انتامباهيستوليتيکا مانند آنتي ژن پروتئين غني از سرين انتامباهيستوليتيکا SREHP)) جهت تهيه واکسن، برسي تنوع ژنتيکي و تشخيص قطعي و افتراق آن از انتامبا ديسپار کاربرد بيشتري پيدا کرده است. اين مطالعه با هدف بيان پروتئين نوترکيب غني از سرين انتامبا هيستوليتيکا به منظور استفاده در کيت تشخيصي الايزا انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق که يک روش توصيفي از نوع اکتشافي است، ابتدا ژن SREHP ايزوله ايراني که قبلا در پلاسميد بلواسکريپت (pBSc) کلون شده بود، با استفاده از آنزيم BamHI جدا گرديد و پس از تخليص از ژل در پلاسميد بياني pET32a کلون شد. از روش هاي غربالگري شامل روش سريع (Quick check) با استفاده از محلول Rosconis، PCR با پرايمرهاي اختصاصي SREHP و pET و برش آنزيمي با آنزيم هاي BamHI و HindIII جهت تاييد کلونينگ استفاده شد. ترادف نوکلئوتيدهاي ژن با روش سکوئنسينگ تعيين گشت و پلاسميد نوترکيب حاوي ژن SREHP جهت تکثير به سلول پذيراي BL21(DE3) انتقال يافت. در نهايت ازکلني حاوي پلاسميد نوترکيب کشت انبوه تهيه شد و پروموتور ژن با IPTG القا و وجود پروتئين نوترکيب بر روي ژل SDS-PAGE بررسي گرديد.
يافته ها: ژن
SREHP در پلاسميد بياني pET32a ساب کلون گرديد و صحت کلونينگ با روش هاي غربالگري سريع (Quick check)، PCR با پرايمرهاي اختصاصي SREHP و pET T7 promoter و برش آنزيمي با آنزيم هاي BamHI و HindIII تاييد شد. ترادف نوکلئوتيدهاي ژن با اندازه ۶۶۶ نوکلئوتيد تعيين گشت و ژن کلون شده در پلاسميد بياني در حضور IPTG در مدت زمان ۵ ساعت در محيط کشت ابراز شد. وجود پروتئين نوترکيب غني از سرين انتامبا هيستوليتيکا به انضمام تيوردوکسين (Trx-Tag) موجود در pET32a با وزن ملکولي ۴۴ کيلودالتوني در کنار مارکر بر روي ژل SDS-PAGE مشاهده و مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: با توجه به کاربرد زياد پروتئين نوترکيب غني از سرين انتامباهيستوليتيکا در تهيه کيت هاي تشخيصي و تهيه واکسن از آن عليه تک ياخته انتامباهيستوليتيکا، در اين مطالعه پروتئين سرين ريچ (
SREHP) با موفقيت بيان شد.