مقاله بيان پروتئين هاي شوک حرارتي HSC70 و HSP72 در سلول هاي بنيادي ليمبال کشت شده بر پرده آمنيوتيک برهنه به دنبال هوادهي و تمايز به سمت اپي تليوم قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بيان پروتئين هاي شوک حرارتي HSC70 و HSP72 در سلول هاي بنيادي ليمبال کشت شده بر پرده آمنيوتيک برهنه به دنبال هوادهي و تمايز به سمت اپي تليوم قرنيه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوادهي
مقاله پروتئينهاي شوک حرارتي
مقاله تکوين قرنيه
مقاله سلولهاي بنيادي ليمبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ايجاد مدل به منظور بررسي بيان پروتئينهاي شوک حرارتي ۷۰ کيلو دالتوني (Heat Shock Protein 70; HSP70 و (Shock Constitute  Protein 70; HSC70) در سطح پروتئين و mRNA در سلولهاي اپيتليال قرنيه حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي ليمبال پس از هوادهي.
مواد و روشها: ليمبال به صورت قطعهاي بر روي پرده آمنيوتيک برهنه به مدت ۱۴ روز کشت گرديد و پس از آن به منظور القاي تمايز، سلولها به مدت ۱۶ روز در معرض هوا قرار گرفتند. بيان شاخصهاي ليمبال (P63, ABCG2)، اپيتليال قرنيه (k3, Connexin43) و HSP72, HSC70 در سطح پروتئين توسط ايمونوسيتوشيمي و فلوسايتومتري و در سطح mRNA توسط Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) قبل و پس از هوادهي مورد مطالعه قرار گرفتند. از بافتهاي ليمبال و قرنيه به عنوان گروه کنترل استفاده شد.
يافته ها: هوادهي سبب کاهش سلولهاي P63+ و افزايش سلولهاي K3+ گرديد که که نشانه اي از تمايز به سمت سلولهاي اپي تليوم قرنيه است. همچنين mRNA HSC70 و HSP72 قبل و پس از هوادهي بيان شدند. با اين وجود بيان آنها در سطح پروتئين پس از هوادهي به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: به نظر ميرسد که بيان HSC70 در ارتباط با مراحل اوليه و نهايي تمايز سلولهاي بنيادي ليمبال به اپيتليوم قرنيه باشد. علاوه بر اين سلولهاي ليمبال با افزايش بيان HSP72 سبب حفظ سلولها از آسيب به واسطه استرس اکسيداتيو طي تکوين به سمت قرنيه ميگردند. اين يافته ها راهي براي استفاده از  HSPها در ترميم زخمهاي قرنيه معرفي ميکند.