مقاله بيان ژنهاي خودبازسازي Oct-4؛ Nucleostemin؛ Nanog و Sox2 در رده هاي سلولي سرطان کولون Caco2 و HT-29 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بيان ژنهاي خودبازسازي Oct-4؛ Nucleostemin؛ Nanog و Sox2 در رده هاي سلولي سرطان کولون Caco2 و HT-29
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي بنيادي سرطاني
مقاله ژنهاي خودبازسازي
مقاله آدنو کارسينوما
مقاله کولورکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صبريه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي بيان ژنهاي خودبازسازي Oct-4، Nucleostemin، Nanog و Sox2 در رده هاي سلولي Caco2 و HT-29 از سرطان کولون.
مواد و روشها: سلولهاي Caco2 و HT-29 در فلاسک هاي T25 کشت داده شدند. سپس بيان ژنهاي مسوول خودبازسازي Oct-4، Nucleostemin، Nanog و Sox2 با استفاده از تکنيکهاي Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) و بيان ژنهاي Oct-4 و Nucleostemin در سطح پروتئين با استفاده از ايمونوسيتوشيمي مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج ارزيابي هاي RT-PCR نشان داد که در هر دو دودمان سلولي مذکور، ژنهاي Oct-4، Nucleostemin، وNanog  وSox2  بيان ميشوند، همچنين بيان سيتوپلاسمي و هسته اي پروتئين Oct-4 و بيان هستکي و سيتوپلاسمي Nucleostemin با ارزيابي ايمونوسيتوشيمي تاييد شد.
نتيجه گيري: سلولهاي سرطاني کولون، ژنهاي خودبازسازي
Oct-4، Nucleostemin، Nanog و Sox2 را که در سلولهاي بنيادي جنيني بيان ميشوند، بيان ميکنند که اين مساله نشان ميدهد در جمعيت سلولهاي سرطاني مذکور، تعدادي از سلولها ويژگيهاي بن ياخته هاي جنيني را دارا بوده و به احتمال در تکثير سلولهاي سرطاني نقش اساسي را ايفا ميکنند. بنابراين نتايج اين تحقيق به تاييد نظريه Cancer Stem Cell کمک ميکند چون کاربردهاي درماني زيادي از آن مورد انتظار است.