مقاله بيان ژن فاکتور رشد تغيير دهنده بتا ۱ (TGF-β۱) و ارتباط آن با ميزان خارش در ضايعات پوستي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بيان ژن فاکتور رشد تغيير دهنده بتا ۱ (TGF-β۱) و ارتباط آن با ميزان خارش در ضايعات پوستي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور رشد تغيير دهنده بتا ۱
مقاله سيتوکين
مقاله گاز خردل
مقاله خارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواهشي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزرهقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي ايماني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گاز خردل به عنوان گاز تاول زا موجب آسيب هاي متنوعي در اعضاي مختلف بدن از جمله پوست مي شود که موجب تغيير در اجزاي سلولي از جمله DNA و تظاهرات باليني شايع از جمله خارش مزمن مي گردد. ملکول TGF-β۱ به عنوان يک سيتوکين با اعمال متنوع از جمله مهار رشد سلولي و تعديل و سرکوب التهاب نقش مهمي در پروسه التهاب پوستي ايفا مي کند به طوري که نقش ضد التهابي اين ملکول و گيرنده هاي آن در التهاب پوستي و بيماري هاي شايع ديده شده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي بيان ژن TGF-β۱ در جانبازان شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل و رابطه آن با شدت خارش آنان بود.
روش اجرا: ۱۷ جانبار شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل، ۱۷ بيمار با درماتيت تماسي مزمن و ۱۰ فرد سالم وارد مطالعه شدند. ارزيابي بيان ژن TGF-β۱ در نمونه پوستي آن ها توسط RT-PCR نيمه کمي و متعاقب آن توسط ايمونوهيستوشيمي و طبقه بندي بيماران بر اساس سيستم نمره دهي شدت خارش (۳-۰) انجام گرفت.
يافته ها: کاهش معني داري در درصد بيان و شدت بيان ژن TGF-β۱ در گروه مصدومين شيميايي در مقايسه با گروه درماتيت تماسي مزمن و گروه سالم ديده شد (P<0.05). هم چنين با عدم بيان ژن TGF-β۱، شدت خارش در گروه بيماران به طور معناداري افزايش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: فاکتور رشد تغيير دهنده بتا۱ (TGF-β۱)  نقش قابل توجهي را در ضايعات التهابي پوستي مزمن ناشي از گاز خردل ايفا مي کند.