مقاله بيان ژن P53 با شاخص هاي بافتي و آسيب شناسي در سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بيان ژن P53 با شاخص هاي بافتي و آسيب شناسي در سرطان پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله بيان ژن p53
مقاله مرحله تومور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از ژن هايي که در سرطان پستان دچار جهش مي شود، ژنp53  است. ميزان بيان ژنp53  در سرطان پستان در نواحي مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفي جهش اين ژن در بيماران سرطاني با مقاومت به شيمي درماني همراه است. هدف از اين مطالعه، تعيين بيان ژن p53 با شاخص هاي بافتي و آسيب شناسي در سرطان پستان مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي به روش نمونه گيري آسان بر روي ۸۰ نمونه سرطاني پستان انجام شد که در طول سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ به بيمارستان هاي شهر سبزوار مراجعه کرده بودند. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالين، پاساژ بافتي بر روي نمونه ها انجام شد و بعد از رنگ آميزي با هماتوکسيلين و ائوزين در صورت تشخيص بدخيمي، پس از ماسک زدايي نمونه ها بيان ژن p53 با روش ايمونوهيستو شيمي تعيين شد. داده ها با نرم افزار SPSS.11.5 با استفاده از آزمون مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از تعداد ۸۰ نمونه سرطاني پستان، در ۳۹ نمونه (۴۸٫۸ درصد) بيان ژن p53 مشاهده شد که ترتيب بيان ژن P53 در ۲۱ نمونه يک مثبت (+)، در ۱۰ نمونه دو مثبت (++) و در ۸ نمونه سه مثبت (+++) بود. بين پايداري پروتئين p53 در سلو ل هاي سرطاني با مراحل تومور و همچنين بين گروه هاي سني بالاتر از ۴۵ سال و کمتر از آن با مرحله تومور ارتباط معنادار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، پايداري پروتئين p53 در حدود نيمي از نمونه ها مشاهده شد که مي تواند نشانه اي از جهش زياد ژن p53 در سرطان پستان در ناحيه سبزوار باشد.