مقاله بيان ژن Survivin در بيماران لوسمي پروميلوسيتيك حاد در زمان تشخيص و بعد از مصرف دارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بيان ژن Survivin در بيماران لوسمي پروميلوسيتيك حاد در زمان تشخيص و بعد از مصرف دارو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي پروميلوسيتيك حاد
مقاله آرسنيك تري اكسايد
مقاله القاي بهبودي
مقاله عود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري دلويي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذكي ديزجي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: ياسري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: (SVV) Survivin يك مهار كننده آپوپتوز است كه بيان آن در اكثر سرطان ها بالا رفته و با مقاومت به شيمي درماني، افزايش عود بيماري و كاهش بقاي بيمار همراه است. هدف در اين پژوهش، بررسي بيان ژن SVV در مراحل مختلف بيماري در بيمارانAPL (Acute Promyelocytic Leukemia)  بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مورد ـ شاهدي، نمونه خون ۵۰ بيمار APL مراجعه كننده به مركز تحقيقات خون، انكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي بيمارستان شريعتي در سه زمان تشخيص، بهبودي و عود جمع آوري گرديد. سپس بيان ژن SVV توسط Real time PCR بررسي و نتايج توسط  SPSS 17با آزمون هاي كروسكال واليس و Tukey تحليل شد.
يافته ها: اين پژوهش براي اولين بار نشان داد كه بيان ژن SVV در بيمارانAPL ، به طور معني داري نسبت به كنترل (۹۱۰٫۵±۶۹۹؛ Mean±SD) بالا مي رود. اين افزايش بيان هم در زمان تشخيص (۴۹۸۱٫۴±۴۱۱۲٫۲) و هم در زمان عود (۴۵۸۴٫۲±۵۱۳۳٫۶) ديده شد (P<0.01). در بيماران فوق بعد از استفاده از داروي آرسنيك تري اكسايد، بيان به طور معني داري نسبت به گروه تشخيص پايين آمد (P<0.01).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد كه SVV در حفظ سلول سرطاني APL نقش دارد و يكي از سازوكارهاي احتمالي القاي آپوپتوز توسط آرسنيك تري اكسايد، مي تواند كاهش بيان اين ژن باشد. هم چنين مي توان از ژن SVV به عنوان ماركر پيگيري استفاده كرد.